Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

Thiết kế đồ họa,
Chỉ dẫn chức năng tòa nhà

ngày: 2014
diện tích: 3500 M2
hhà thiết kế trưng bày: Véronique Dollfus
trợ lý đồ họa: Phạm Đam Ca