Thiết kế đồ họa,
Chỉ dẫn chức năng tòa nhà

mục đích: Montluçon
ngày:
21 06 2013
diện tích: 1800 m2
kiến trúc sưPhilippe Tixier, Atelier 4
thiết kế trưng bày: Atelier Pascal Payeur, Sylvie Jausserand
trợ lý đồ họa: Juliette Coustère