Hà Nội

Thiết kế đồ họa

ngày:
2014
diện tích: 4200 M2
hhà thiết kế trưng bày: Véronique Dollfus
trợ lý đồ họa: Phạm Đam Ca, Lê Anh Đức