Các phiên bản “de la Martinière”
3 màu
184 trang
200 x 206 mm