Geneva, Thuỵ Sỹ

Thiết kế đồ họa

ngày: 2016
diện tích: 600 m2
thiết kế trưng bày: Pascal Payeur
trợ lý đồ họa: Anne Lise Bachelier