Thiết kế đồ họa hệ thống chỉ dẫn trong nhà và ngoài vườn

Ngày: 2016
Diện tích: 4 ha
trợ lý đồ họa: Ha Huu Tam