Lửa

Bảo tàng khoa học, Paris, Phàp

ngày:  2019
diện tích:  900 m2