Hà Nội / Việt Nam

Quy định đồ họa cho Bảo tàng, Bộ logo, áp phích,
trang web, trưng bày thường xuyên, hệ thống chỉ dẫn trong nhà

ngày: 2010
diện tích:
1400 m2
kiến trúc sư: Véronique Dollfus
họa sĩ, Việt Nam: Juliette coustère, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

baotangphunu.org.vn