Hà Nội, Việt Nam

Thiết kế đồ họa

ngày: 2014
diện tích: 160 m2
tư vấn Bảo tàng học: Nguyễn Văn Huy, Le Thi Minh Ly
kiến trúc sư
:
KTS Hoang Ngoc Anh
trợ lý đồ họa: Phạm Đam Ca