Bệnh viện Saint Paul

Thiết kế logo

ngày: 27 11 2016
kiến trúc sư: VK Architects