Dịa Trung Hải

Thiết kế đồ họa

ngày: 2013
diện tích: 2800 m2
thiết kế trưng bày: Raymond Sarti
trợ lý đồ họa: Raphaëlle Viala