Dinh Độc lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thiết kế đồ họa,
Chỉ dẫn chức năng tòa nhà

ngày: 2013
diện tích: Tòa nhà 7800 m2
tư vấn khoa học: Nguyễn Văn Huy, Le Thi Minh Ly
trợ lý đồ họa: Lê Thảo Nguyên