Trở thành đàn ông,
Lễ thành đinh và hội kín của người Bamana ở Mali

Bảo tàng dân tộc học Việt nam

12. 05. 2012/11. 11. 2012

Trưng bày  TRỞ THÀNH ĐÀN ÔNG giới thiệu với công chúng về lễ thành đinh
và nhập môn hội kín đặc sắc của châu Phi, thông qua các đồ thờ cúng, ảnh nghi
lễ và phim dân tộc học. Hình ảnh trong trưng bày được bà Catherine De Clippel
ghi lại trong các đợt thực địa ở Mali từ năm 1980.