Thiết kế đồ họa,
Chỉ dẫn chức năng tòa nhà

ngày: 2016
diện tích: 220 M2
trưởng dự án: PGS, TS Nguyễn Văn Huy
hhà thiết kế trưng bày: Véronique Dollfus
trợ lý đồ họa: Phạm Đam Ca