Ngày: 19 / 12 / 2014
Diện tích: 160 m2
Trưởng dự án: PGS, TS Nguyễn Văn Huy
Thiết kế trưng bày: Véronique Dollfus
Trợ lý đồ họa: Phạm Đam Ca