Thành phố Hồ Chí Minh / Việt  Nam

Thiết kế đồ họa cho các phòng trưng bày thường xuyên Óc Eo và Champa, thiết kế

mục đích: Thành phố Hồ Chí Minh
ngày: 07 / 2009
diện tích: 800 m2

bảo tàng Guimet: Pierre Baptiste
kiến trúc sư: Renaud Pierard
trợ lý đồ họa: Lê Thao Nguyên