Mở tiếp xúc với không gian khoa học / Rennes / Pháp